Damask Designs 1

E217

E9725U

E9725U

image56

30.5" Repeat, Set match on 27" width. 2 Colours.

E9725U

E9725U

E9725U

image57

35.5" Repeat, Set match on 36" width. 2 Colours.

E5877U

E9725U

E5877U

image58

20.5" Repeat, Set match on 27" width. 2 Colours. 

E4587Z

E4587Z

E5877U

image59

22.25" Repeat, Set match on 27" width. 2 Colours. 

E4289N

E4587Z

E4289N

image60

19.75" Repeat,Half drop match on 27" width. 2 Colours.

E4352Z

E4587Z

E4289N

image61

13.5" Repeat, Set match on 36" width. 2 Colours.

Damask Designs 2

AV5001

AV5001

AV5001

image62

37.75" Repeat, Set match on 27" width. 2 colours. 

AV5098

AV5001

AV5001

image63

68.75" Repeat, Half drop match on 27" width. 5 Colours.

AV5302

AV5001

AV5302

image64

20.75" Repeat, Set match on 36" width. 3 Colours.

AV5457

AV5457

AV5302

image65

25.5" Repeat, Set match on 27" width. 2 Colours.

AV3721

AV5457

AV3721

image66

28.5" Repeat, Set match on 27" width. 2 Colours.

AV5074

AV5457

AV3721

image67

20.5" Repeat, Set match on 27" width. 4 Colours.

Damask Designs 3.

AV5127

AV5127

AV5127

image68

27.33" Repeat, Set match on 36" width. 3 Colours.

E1693

AV5127

AV5127

image69

18.5" Repeat, Set match on 36" width. 2 Colours.

E7715U

AV5127

E7715U

image70

13.25" Repeat, Set match on 36" width. 2 Colours.

E4364N

E4364N

E7715U

image71

25.75" Repeat, Set match on 36" width. 2 Colours.

E4588N

E4364N

E4588N

image72

18" Repeat, Set match on 36" width. 2 Colours.

AV5233

E4364N

E4588N

image73

61.5" Repeat, Half drop on 27" width. 3 Colours.